Dubai, Burj Khalifa Fireworks 2016 – New Year’s Eve Fireworks

Spectacular New Year’s Eve Fireworks in Dubai,¬†Burj Khalifa.